เกี่ยวกับเรา

เมื่อวันที่ 26 และ 27 ธันวาคม 2556 บริษัท บีอีซี – มัลติมีเดีย จำกัด “บีอีซี – มัลติมีเดีย” ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ; ได้เข้าร่วมประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ (“ใบอนุญาตฯ”) เพื่อให้บริการช่องรายการโทรทัศน์ระบบดิจิตอลภาคพื้นดิน ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ (Digital Terrestrial TV “DTTV”) จากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (“สำนักงาน กสทช.”) จำนวน 3 หมวดหมู่ ได้แก่หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดสูง หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดปกติ และหมวดหมู่เด็กเยาวชน และครอบครัว เป็นระยะเวลา 15 ปี โดยบริษัทย่อยของบริษัทเป็นผู้ชนะการประมูลใบอนุญาตฯ ทั้ง 3 หมวดหมู่ รวมราคาที่ประมูลได้ 6,471 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

บริษัท บีอีซี – มัลติมีเดีย จำกัด “บีอีซี-มัลติมีเดีย” ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ และใบอนุญาตประกอบกิจการ DTTV รวม 3 ใบอนุญาตฯ มีกำหนดระยะเวลาการอนุญาตฯ 15 ปี ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2557 สิ้นสุดวันที่ 24 เมษายน 2572; โดยบีอีซี – มัลติมีเดีย ได้เริ่มดำเนินธุรกิจรายการช่องโทรทัศน์ใหม่ ในระบบดิจิตอล 3 ช่องรายการ ได้แก่ 1.) หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดสูง “ช่อง 3 HD ช่อง 33” 2.) หมวดหมู่ทั่วไป แบบความคมชัดปกติ “ช่อง 3 SD ช่อง 28” และ 3.) หมวดหมู่เด็ก เยาวชน และครอบครัว “ช่อง 3 FAMILY ช่อง 13”ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2557 เป็นต้นมา

เดือนตุลาคม 2557 บริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด “บางกอกฯ” ได้ทำบันทึกข้อตกลงกับ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ “กสท.” เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2557 ต่อหน้าศาลปกครองกลางว่า เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐ และกสท. ในการเปลี่ยนผ่านการออกอากาศโทรทัศน์ในระบบอนาล็อกไปสู่ระบบดิจิตอล และเพื่อเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติต่อผู้ประกอบการโทรทัศน์ในระบบอนาล็อกทุกราย กสท.จึงตกลงพิจารณาอนุมัติให้บริษัท บีอีซี-มัลติมีเดีย จำกัด ร่วมกับ บางกอกฯ; นำสัญญาณช่อง 3 ระบบอนาล็อก ไปออกอากาศแบบคู่ขนาน (Simulcast) ในช่องดิจิตอล 33 เอชดี แบบเดียวกับการคู่ขนานสัญญาณของช่อง 7 และช่อง 9 ซึ่งเป็นการออกอากาศคู่ขนานสัญญาณแบบ Real Time Pass Through สัญญาณช่อง 3 อนาล็อก บนช่องดิจิตอล 33 เอชดี และที่ประชุม. เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557 ได้มีมติอนุมัติผังรายการช่อง 33 เอชดี และที่ประชุมกสท. เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2557 ได้มีมติอนุมัติผังรายการช่อง 33 เอชดีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และช่อง 33 เอชดี ได้เริ่มนำสัญญาณช่อง 3 ไปออกอากาศคู่ขนานแล้ว ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2557 เป็นต้นมา