ช่อง 3 จัดสัมมนาพิเศษ DIGITAL ECONOMY โอกาส ความท้าทาย ธุรกิจ DIGITAL TV

716

เมื่อวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา ณ ชั้น 8 อาคารมาลีนนท์(M2)บริษัท บีอีซี ไอที โซลูชั่น จำกัด และ บริษัท บีอีซีไอ คอร์เปอเรชั่น จำกัด จัดอบรมสัมมนาพิเศษเรื่อง Digital Economy โอกาส ความท้าทาย ธุรกิจดิจิตอลทีวี ให้แก่ผู้บริหาร และพนักงานในกลุ่มบริษัท เพื่อสร้างความเข้าใจตระหนักรู้ในเรื่อง Digital Economy พร้อมทั้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจ และงานของตนเองเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ

ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 นำโดย  กรรมการบริหาร คุณประวิทย์ มาลีนนท์  คุณประชุม มาลีนนท์,ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ คุณบริสุทธิ์ บูรณะสัมฤทธิ  รวมถึงผู้บริหาร และพนักงานบริษัทในเครือ ร่วมเข้าฟังการสัมมนาในครั้งนี้ ซึ่งเนื้อหาหลักในการอบรมมีทั้งแนวความคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัล นโยบายภาครัฐด้านเศรษฐกิจดิจิทัล รวมถึงโอกาสความท้ายทายธุรกิจ Digital TV ทางด้าน Entertainment,Content,Multimedia และ Social Media โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรทรงคุณวุฒิในแวดวงไอที

การสัมมนาในครั้งนี้ได้แบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลา โดยในช่วงเช้า เวลา 10.00 น.เป็นหัวข้อการสัมมนาเรื่อง”Digital Transformation”ได้รับเกียรติจากวิทยากรจากคณะผู้บริหาร บริษัทไมโครซอฟท์(ประเทศไทย)จำกัด  คุณอรพงศ์ เทียนเงิน กรรมการผู้จัดการ  ขึ้นบรรยายในเรื่อง”Changing in Digital ERA and How Microsoft can help in managing your business in Digital Transformation”ต่อด้วย คุณชุติมา สีบำรุงสาสน์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล  ขึ้นบรรยายในเรื่อง”Optimizing Collaboration & Productivity in Digital Transformation ERA”

ในช่วงบ่าย เวลา 14.30 น.ได้รับเกียรติจากวิทยากรทรงคุณวุฒิ จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.)กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.กษิติธร ภูภราดัย ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายวิจัยนโยบาย ขึ้นบรรยายในหัวข้อเรื่อง Digital Economy ซึ่งเกี่ยวข้องกับการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

บรรยากาศภายในงานได้รับความสนใจจากคณะผู้บริหารและพนักงานเข้าฟังสัมมนาในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก รวมถึงร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ซักถามข้อสงสัย เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจ และงานของตนเอง และพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุค Digital Transformation  อีกทั้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน ยกระดับขีดความสามารถขององค์กรในการแข่งขันทางธุรกิจดิจิทัลอีกด้วย ก่อนจบกิจกรรมสัมมนา คณะผู้บริหารช่อง 3 ได้มอบของที่ระลึกให้กับคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้เกียรติร่วมบรรยายสัมมนาในครั้งนี้