มูลนิธิครอบครัวข่าว มอบเงินสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้-สื่อการเรียนการสอน แก่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง

640

เมื่อวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา คณะกรรมการจากมูลนิธิครอบครัวข่าว นำโดย คุณบริสุทธิ์ บูรณะสัมฤทธิ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิครอบครัวข่าว  , คุณธนากร กุลตังวัฒนา กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิครอบครัวข่าว  และคุณดวงรัตน์ มหาวนิช กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิครอบครัวข่าว  ได้เดินทางไปยังสำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  เพื่อไปมอบเงินในโครงการ มูลนิธิครอบครัวข่าว ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาสังคม สร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ พร้อมชุดคอมพิวเตอร์ สื่อการเรียนการสอน แก่ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา  “แม่ฟ้าหลวง”   ณ พระราชวังดุสิต สวนจิตรลดา

ในการนี้มูลนิธิครอบครัวข่าว ได้เดินทางไปมอบเงินจำนวน  1,245,740  บาท(หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาท) ให้กับ  ว่าที่ร้อยตรี กิตติ ขันธมิตร  กรมวังผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นผู้แทนพระองค์  รับเงินจากศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา  “แม่ฟ้าหลวง”  เพื่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ พร้อมชุดคอมพิวเตอร์ สื่อการเรียนการสอน  ให้แก่ บ้านกองแนะ หมู่9 ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ และบ้านมอป่า อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ทั้งนี้มูลนิธิครอบครัวข่าว มีความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือและพัฒนาการศึกษาให้กับเด็กไทยทุกคนในท้องถิ่นทุรกันดารและส่งมอบความสุขให้กับเด็กๆในพื้นที่ห่างไกล