ช่อง 3 จัดสัมมนาพิเศษ เจาะลึกกลยุทธ์การวางแผนซื้อสื่อโฆษณาในยุค DIGITAL

223

บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด(มหาชน)จัดอบรมสัมมนาพิเศษเรื่อง “เจาะลึกกลยุทธ์การวางแผนซื้อสื่อโฆษณาในยุค Digital” ให้แก่คณะผู้บริหาร และพนักงานในกลุ่มบริษัท เพื่อสร้างความเข้าใจตระหนักรู้ถึงมุมมองและแนวคิดการซื้อสื่อโฆษณา และพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคดิจิตอล เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจ และงานของตนเอง พร้อมทั้งสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ โดยได้รับเกียรติจาก คุณวรรณี รัตนพล ประธานบริหาร IPG Mediabrands เป็นวิทยากรผู้บรรยาย เมื่อวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ชั้น 8 อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์(M2)

ในโอกาสนี้คณะผู้บริหาร นำโดย คุณสมชัย บุญนำศิริ ประธานกรรมการ , คุณประชุม มาลีนนท์ รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท , คุณประวิทย์ มาลีนนท์ กรรมการบริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ได้แก่ คุณรัตนา มาลีนนท์ , คุณอัมพร มาลีนนท์ , คุณรัชนี นิพัทธกุศล , คุณเทรซี แอนน์ มาลีนนท์ , คุณอรอุมา มาลีนนท์ , คุณวรวรรธน์ มาลีนนท์ , คุณสมรักษ์ ณรงค์วิชัย , คุณสำราญ ฉัตรโท , คุณอัชฌา สุวรรณปากแพรก , คุณคชาชาญ มงคลเจริญ , คุณวัลลิภา มาลีนนท์ , คุณปิยวดี มาลีนนท์ , คุณบริสุทธิ์ บูรณะสัมฤทธิ และผู้บริหาร-พนักงานบริษัทในเครือ ร่วมเข้าฟังการสัมมนาในครั้งนี้

ประเด็นเนื้อหาหลักในการอบรมครั้งนี้ มีทั้งแนวความคิดการวางแผนการซื้อสื่อโฆษณาของเอเจนซี ข้อมูลที่ใช้ประกอบในการตัดสินใจในการซื้อสื่อโฆษณา คู่แข่งทางธุรกิจและพฤติกรรมของผู้บริโภคในแต่ละช่วงวัย รวมถึงมุมมองในฐานะผู้ซื้อสื่อ Offline และ Online ในปัจจุบัน เพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการวางแผน และการตัดสินใจซื้อสื่อโฆษณาขององค์กร นำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน รู้จักการใช้เครื่องมือ Application/Tools เป็นองค์ประกอบในการพิจารณาซื้อสื่อโฆษณา

นอกจากนี้ยังได้สะท้อนมุมมองจากภายนอก(Outside In)ในด้านจุดยืนของ ช่อง 13 Family , ช่อง 28 SD และ ช่อง 33 HD เพื่อสร้างกลยุทธ์และต่อยอดคอนเทนต์ของแต่ละสถานี รวมถึงทิศทางโอกาสการดำเนินงานในอนาคต ก่อนจบกิจกรรมสัมมนาทางวิทยากรได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมฟังบรรยายได้ซักถามและแลกเปลี่ยนความรู้ จากนั้น คุณสมชัย บุญนำศิริ ประธานกรรมการ ได้มอบของที่ระลึกให้กับ คุณวรรณี รัตนพล ที่ให้เกียรติร่วมบรรยายสัมมนาในครั้งนี้ และถ่ายภาพร่วมกับคณะผู้บริหารของสถานีฯ