ช่อง 3 จัดบรรยายธรรมพิเศษ งานและชีวิต โดย พระอาจารย์ชาญชัย อธิปญฺโญ

824

เมื่อวันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 และกลุ่มบริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด(มหาชน) ได้จัดการบรรยายธรรมพิเศษ ในหัวข้อ “งานและชีวิต” โดยได้กราบอาราธนานิมนต์พระอาจารย์ชาญชัย อธิปญฺโญ แห่งร่มอารามธรรมสถาน มาบรรยายธรรม ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ 2

ในการนี้ คุณประชุม มาลีนนท์ รองประธานกรรมการ ,คุณสมประสงค์ บุญยะชัย กรรมการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ ได้ร่วมเข้าฟังบรรยายธรรมในครั้งนี้

พระอาจารย์ชาญชัย อธิปญฺโญ ได้บรรยายธรรม รวมถึงให้แนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยยึดหลัก “สัปปุริสธรรม” หรือ สัปปุริสธรรม 7 หมายถึง ธรรมของสัตบุรุษ ธรรมที่ทำให้เป็นสัตบุรุษ คุณสมบัติของคนดี ธรรมของผู้ดี ประกอบด้วย ประกอบด้วย 1.ธัมมัญญุตา เป็นผู้รู้จักเหตุ 2.อัตถัญญุตา เป็นผู้รู้จักผล 3.อัตตัญญุตา เป็นผู้รู้จักตน 4.มัตตัญญุตา เป็นผู้รู้จักประมาณ 5.กาลัญญุตา เป็นผู้รู้จักกาล 6.ปริสัญญุตา เป็นผู้รู้จักบริษัท 7.ปุคคลัญญุตา หรือ ปุคคลปโรปรัญญุตา เป็นผู้รู้จักบุคคล เพื่อสร้างขวัญเสริมสิริมงคล และน้อมนำแนวทางมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานและการใช้ชีวิต

หลังจากเสร็จสิ้นการบรรยาย คุณประชุม มาลีนนท์ ได้ถวายจตุปัจจัยธรรมและเครื่องสังฆทานแด่ พระอาจารย์ชาญชัย อธิปญฺโญ จากนั้นคณะผู้บริหารร่วมถวายพวงมาลัย และร่วมส่งพระอาจารย์เดินทางกลับ