มูลนิธิครอบครัวข่าว มอบเงินบริจาคแก่ มูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์ฯ

312

มูลนิธิครอบครัวข่าว มอบเงินบริจาคแก่ มูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์ฯ

เมื่อวันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา  มูลนิธิครอบครัวข่าว นำโดย คุณปราโมทย์ วุฑฒิสาร กรรมการมูลนิธิฯ และคุณดวงรัตน์ มหาวนิช กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิฯ เดินทางไปยัง มูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ  ถ.เพชรบุรีตัดใหม่  เพื่อมอบเงินบริจาคให้แก่มูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,475,363.23 บาท โดยมี ผศ.นพ.ธนะรัตน์ ลยางกูร ประธานคณะกรรมการมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ และคุณฉันทนา ดาวราย รองประธานมูลนิธิฯ เป็นผู้แทนรับเงินจากมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ เพื่อนำเงินดังกล่าวไปเป็นทุนทรัพย์ในโครงการต่างๆของทางมูลนิธิฯ ต่อไป  และนอกจากนี้ทางมูลนิธิยังได้มอบของที่ระลึกและอวยพรในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2561 อีกด้วย