ประชาสัมพันธ์ช่อง 3 สนับสนุนกิจกรรมคัดแยกขยะ สำนึกรักสิ่งแวดล้อมร่วมกับสำนักเขตคลองเตย

1290

ประชาสัมพันธ์ช่อง 3 สนับสนุนกิจกรรมคัดแยกขยะ สำนึกรักสิ่งแวดล้อมร่วมกับสำนักเขตคลองเตย 

เมื่อเช้าวันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ตัวแทนคณะผู้บริหารของสถานีฯ นำโดย คุณชาคริต ดิเรกวัฒนชัย หัวหน้าคณะผู้บริหารสายกิจการองค์กร,คุณดวงรัตน์ มหาวนิช รองผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์  และคุณอัญญวดี ลีลานุกิจ ผู้จัดการแผนกต้อนรับ ฝ่ายประชาสัมพันธ์   ได้ให้เกียรติต้อนรับ คุณอัจฉราวดี  ชัยสุวิรัตน์ ผู้อำนวยการเขตคลองเตย  คุณเบญญา อินทรวงศ์โชติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองเตย พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบโครงการจากสำนักงานเขตคลองเตย และสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ในโอกาสเดินทางมาประชาสัมพันธ์  และขอความร่วมมือจากไทยทีวีสี ช่อง 3 ในฐานะพันธมิตรที่ดี  เพื่อสนับสนุนและดำเนินการตามกิจกรรมการลดและคัดแยกขยะ รวมทั้งเป็นองค์กรนำร่องในเขตคลองเตยในการรณรงค์ พร้อมเป็นต้นแบบที่ดีสำหรับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่อไป

ทั้งนี้ ผู้บริหารจากทั้งสององค์กร ได้ร่วมปรึกษาหารือ พูดคุยแลกเปลี่ยน นำเสนอแนวทางในการดำเนินงาน ตลอดจนแสดงความคิดเห็นร่วมกัน ณ ห้องประชุมฝ่ายประชาสัมพันธ์ อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์  โดยกิจกรรมลดและคัดแยกขยะดังกล่าว  จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ในการลดและคัดแยกประเภทขยะมูลฝอยต่างๆ ซึ่งมีปริมาณมากตั้งแต่ต้นทาง สามารถนำขยะที่ขัดแยกไปทำประโยชน์ต่อยอดได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งมุ่งประสานความร่วมมือจากหน่วยงาน สถานประกอบการในพื้นที่ซึ่งได้แก่ ผู้ประกอบการอาคารสูง อาคารชุด หน่วยงานราชการและเอกชน โรงแรม ห้างสรรพสินค้า ตลาด โรงพยาบาล โรงเรียน ชุมชน ให้ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างคลองเตยให้เป็นเมืองน่าอยู่ ซึ่งเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน  “จังหวัดสะอาด”  ประจำปี พ.ศ.2561